Wyszukaj produkty

Szukaj po parametrach (11965 Produkty)

Średnica wew.

Średnica zew.

Szerokość

Producent

1

Definicje

 

Pojęcia wskazane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Polityka Prywatności – Polityka Prywatności sklepu internetowego

 • Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy działający pod adresem www.zaiw.pl oferujący sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet;

 • Sprzedający – Paweł Zapała, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ZAIW z siedzibą w KRAKOWIE 31-324 , ul.JORDANOWSKA 23A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 677-100-92-78

 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną posiadająca Konto kupującego w Sklepie Internetowym.

 • Towary – rzeczy ruchome, oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym;

 • Konto kupującego - konto w Sklepie Internetowym utworzone w procesie Rejestracji, utrzymywane i prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą, obejmujące między innymi dane użytkownika, zabezpieczone loginem i hasłem dostępu, ustalonymi przez Użytkownika.

 

2

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu i stanowi załącznik do Regulaminu.

 2. Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki Prywatności.

 3. Definicje użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.

 4. Sprzedający, będący jednocześnie Administratorem danych osobowych Sklepu, dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania elektronicznego zamówienia Towarów za pośrednictwem Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania z zachowaniem szczególnej staranności.

 

3

Cel przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem, w ramach działalności Sklepu, a także w celu utworzenia Konta kupującego.

 2. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Użytkownikami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail ), utworzenie Konta kupującego, przechowywanie danych na serwerze oraz weryfikację prawdziwości danych.

 3. Żadne z danych nie będą przekazywane firmą trzecim

 

4

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

 1. W odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Użytkownika.

 

5

Zakres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Użytkownik podaje celem stworzenia konta Użytkownika następujące dane:

 • firmę przedsiębiorcy lub nazwisko i imię,

 • adres siedziby,

 • adres poczty elektronicznej,

 • numer NIP,

 • numer telefonu.

 1. Użytkownik może podać Sprzedającemu informacje dodatkowe mogące usprawnić realizację zamówień.

 

6

Dostęp do danych

 

Użytkownikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich zmiany lub usunięcia.

 

7

Informacje handlowe

 

Użytkownicy mogą otrzymywać, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług prezentowanych na Sklepu, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

 

8

Zabezpieczenie danych osobowych

 

Informacje o środkach zabezpieczających zbiór danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacje o spełnieniu wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych, a także informacje o stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych, a w szczególności środkach zabezpieczających dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem określa wprowadzona „Polityka bezpieczeństwa”


9

Uprawnienia Użytkownika

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Sklepu, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

 2. Sprzedający zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych osobowych w przypadku usunięcia Konta użytkownika.

 3. Sprzedający zapewnia również Użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych osobowych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa, bądź na ich wyraźne żądanie skierowane do Sprzedającego.